Touch:Up

 

תנאי שימוש

 

השימוש באתר זה כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש").

התנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים שבו וברכישת המוצרים המוצעים בו, כפופים לתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו הינם הסכם לשימוש באתר והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים באתר (כהגדרתם להלן).

עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תנאי שימוש אלו במלואו ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.              הגדרות

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

1.1                    "האתר": אתר בכתובת https://touch-up.co.il, המופעל והמנוהל על ידי טאצ' אפ (כהגדרתה להלן), על כל חלקיו ורכיביו.

1.2                    "המוצרים" – כל המוצרים המוצעים למכירה באתר.

1.3                    "טאצ' אפ" :– טאצ' אפ, ע.פ. 310715115.

1.4                    "המשתמש" ו/או "המשתמשים": כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או בתכנים שבו, בין אם נרשם כלקוח של החברה ובין אם לאו.

1.5                    "הלקוח" ו/או "הלקוחות" – כל משתמש אשר מבצע רכישה של מוצר מן המוצרים (כהגדתם לעיל) באמצעות האתר.

2.              השימוש באתר

2.1                    ככלל, האתר מנוסח בלשון נקבה, אך הוא מיועד, כמובן גם לגברים.

2.2                    הנך רשאי לבצע פעולה באתר ככל שאינך פסול דין, וכן בשם חברה אשר התאגדה כדין, וככל שהנך מורשה להתחייב בשם אותה חברה, כאשר ברשותך כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או חשבון PayPal  המנוהל על שמך ו/או על שם החברה בשמה אתה פועל.

2.3                    טאצ' אפ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי שימוש אלו יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת.

2.4                    באחריותך לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש (ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בדף הבית באתר). עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, קודם לשינוי תנאי השימוש כאמור, יחולו עליהן הוראות תנאי השימוש שהיו בתוקף בעת ביצוע העסקה.

2.5                    טאצ' אפ עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינותו של האתר. עם זאת, טאצ' אפ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מובהר כי טאצ' אפ לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה שבו הגלישה באתר לא התבצעה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק באתר לא היה זמין או לא התבצע (לרבות במקרה בו פעולת תשלום ו/או העברת כספים לא התקבלה) וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל שיבוש או תקלה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולה כלשהי.

3.               רכישת מוצרים

3.1                    רכישת המוצרים נעשית באמצעות ביצוע הזמנה באתר.

3.2                    בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר ולפני ביצוע התשלום, עליך לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר כי קראת את תנאי שימוש אלו וכי אתה מקבל על עצמך את כל הוראותיה ותנאיהם.

3.3                    בעת ביצוע הרכישה תידרש להזין למערכת את שמך , שם משפחתך, כתובתך, כתובת המייל שלך, ואת פרטי כרטיס האשראי שלך (להלן: "הפרטים האישיים"). אינך חייב על-פי חוק למסור את  הפרטים האישיים, אולם בלא מסירת פרטים אלו לא תוכל לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

3.4                    הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. טאצ' אפ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות בהקלדת הפרטים הנעשית על ידיך, וכן לא יהיו אחראים, במישרין ו/או בעקיפין, למקרה שבו הפרטים האישיים שהקלדת לא נקלטו במערכת.

3.5                    אישור ביצוע הרכישה מותנה בקיום התנאים הבאים:

3.5.1              אתה מחזיק ברשותך כרטיס אשראי על שמך בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות ו/או הינך בעל חשבון PayPal המנוהל על שמך. מובהר כי ביצוע התשלום באמצעות PayPal כפוף כמובן לתנאי השימוש של PayPal.

3.5.2              ניתן אישור לביצוע התשלום מחברת האשראי של הלקוח ו/או מ- PayPal . בכל מקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות שלך לביצוע התשלום, תבוטל הרכישה, המוצר הנרכש לא יסופק ויחויב בדמי ביטול עסקה בכפוף להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן");

3.5.3              המוצרים אשר הוזמנו על ידך נמצאים במלאי ההזמנה במועד ביצוע ההזמנה. ככל שמוצר אשר הוזמן על ידך אינו נמצא במלאי מכל סיבה שהיא, ייצור עימך קשר מוקד השירות של טאצ' אפ ויציע לך זיכוי לרכישת מוצרים חליפיים באתר או החזר כספי בגובה הסכום אשר שולם על ידך;

3.5.4              יש לך מען רשום בתחומי מדינת ישראל.

3.6                    התקיימו התנאים לאישור ביצוע הרכישה כמפורט לעיל, ישלחו המוצרים הנרכשים למען אשר הוזן על ידיך בעת הרכישה באמצעות דואר רשום ו/או שירות דואר שליחים של דואר ישראל, בהתאם לבחירתך, בתוך 1-3 ימי עסקים. לפרטים נוספים בעניין נהלי המשלוח של האתר, לחץ על לשונית "משלוח" באתר.

3.7                    סליקת התשלום המבוצע על ידיך נעשית באמצעות "טרנזילה שירותי סליקה" (להלן: "טרנזילה"). פרטים בדבר מדיניות הסליקה של  טרנזילה ", ניתן למצוא בלינק שלהלן:

https://ng.interspace.net/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=53

3.8                    טרנזילה ו/או Paypal תהא אחראית לבצע את סליקת התשלום באמצעות אמצעי התשלום אשר הוזן על ידך במעמד ביצוע ההזמנה, כאשר סליקה זו מבוצעת לרוב במהלך 24 השעות שלאחר ביצוע הרכישה. לאחר קבלת אישור על ביצוע הסליקה, יישלח לדואר האלקטרוני שלך אישור על קבלת התשלום נשוא ההזמנה, וקבלה בעבור הרכישה שביצעת.

3.9                    טאצ' אפ תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל או להפסיק רכישה שבוצעה באופן מלא או חלקי, אף אם התקבלה אצל הלקוח הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה וזיכוי בעבור הרכישה יתקבלו אצל הלקוח בתוך 3 ימים, ועם קבלתה לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד טאצ' אפ ו/או מי מטעמה.

3.10                אספקת המוצרים הנרכשים תהיה באחריות חברת השילוח, ובהתאם לתנאיה. במידה ולא יעלה בידי חברת השילוח לספק לך את המוצרים, מכל סיבה שהיא, יוחזרו המוצרים לטאצ' אפ, אשר תיצור עימך קשר לצורך תיאום מועד מסירה חלופי. מובהר בזאת כי כל העלויות אשר ייגרמו לך בשל העובדה שלא עמדת בתנאי השליחות כפי שנקבעו על ידי חברת השילוח, והעלויות בגין תיאום מועד המסירה החלופי, יחולו עלייך, וטאצ' אפ לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שייגרם לך ו/או למי מטעמך.

3.11                ההוראות בגין ביטול עסקה יהיו כפופות להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, חוק המכר, התשכ"ח- 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו- 1986, ובכפוף למדיניות האתר וטאצ' אפ, כפי שתיקבע מעת לעת.

3.12                ככל שתהיה מעוניין להחזיר את המוצרים אשר נרכשו על ידך, בכפוף למועדים הקבועים בחוק, עלייך להחזיר את המוצרים לכתובת למשלוח אשר תסופק לך על ידי האתר, באריזתם המקורית, כאשר הם לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש, בצירוף חשבונית הקנייה אשר נשלחה אלייך בדואר האלקטרוני /או תוך ציון מספר ההזמנה. מובהר בזאת כי האחריות בגין החזרת המוצרים בהתאם לאמור לעיל, חלה עלייך ועלייך בלבד. ככל שהמוצר שיוחזר על ידך יוחזר כשהוא פגום ו/או לא תקין ו/או לא שמיש ו/או לאחר שנעשה שנעשה בו שימוש, לא תהיה זכאי לקבל החזר בגין המוצר, והאתר ו/או טאצ' אפ לא יישאו בכל עלות אשר נגרמה לך בנסיבות העניין (לרבות עלויות משלוח).

3.13                קבלת החזר כספי תבוצע על ידי טאצ' אפ רק לאחר קבלת המוצר המוחזר בפועל אצל טאצ' אפ, בניכוי 5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. מובהר כי ככל שתקבל מוצרים כחלק מהטבה ששוויה אינו עולה על 50 ש"ח ו/או מתנה הניתנת  ללקוחות האתר, לא תהיה זכאי להחזיר מוצרים אלו.    לפניות בנוגע לשירות  של האתר ניתן לפנות  לדואר אלקטרוני:   service@touch-up.co.il. בכל פנייה הנוגעת למדיניות החזרת המוצרים של האתר יש לפנות למייל האמור תוך ציון מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה.

4.              קניין רוחני וזכויות יוצרים

4.1                    למשתמש באתר אין כל זכות ו/או רישיון לשנות ו/או לערוך ו/או לעבד ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להפיץ ו/או להציג כל חלק מן התוכן המוצג באתר (לרבות, אך לא רק, האתר בכללותו, לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, כולל כל קוד, יישום, תוכנה, טקסט, תמונה, עיצוב גרפי, קטעי וידאו, וקטעי קול) להלן: "הקניין הרוחני") מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או בעלי הזכויות הרלוונטיים בקניין הרוחני, בכתב ומראש.

4.2                    האתר מיועד לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש  בו מוגבל אך ורק לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר לשימוש פרטי. ככל והינך לקוח עסקי המעוניין לשתף פעולה עם האתר ו/או עם טאצ' אפ בשיווק המוצרים ו/או בכל דרך אחרת, יש לפנות למייל בכתובת

service@touch-up.co.il, ונציג של טאצ' אפ ייצור עימך קשר.

4.3                    אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

4.4                    אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

4.5                    אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

5.              הגבלת אחריות

5.1                    האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בנזק, אבדן, חוסר, מניעת ריווח, וחסר מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם כתוצאה מפגם ו/או תקלה ו/או חוסר התאמה אשר האחריות בגינם חוסה תחת אחריות היצרן ו/או אחריות צד שלישי כלשהו, בין אם שניתנת על ידי היצרן עצמו ו/או על ידי הצד השלישי, ובין אם שמוטלת על מי מהם לפי הדין. למען הסר ספק, האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות, מכל סוג שהוא בגין השימוש במוצרים ו/או הפעלתם ו/או תחזוקתם ו/או תיקונם ו/או טיפול בהם.

5.2                    מידע ותכנים המוצגים באתר על ידי צדדים שלישייים מוצגים כפי שהם As Is)). מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים. האתר ו/או החברה אינם אחראיים לתוכנם, נכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות אותם צדדים שלישיים, מהות ו/או איכות המוצרים הנמכרים באתר, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים, חוות דעת וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי. האתר ו/או החברה לא יהיו אחראיים לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים להתאמת המוצרים לצרכי הלקוחות ו/או לנתונים המופיעים על גבי המוצרים.

5.3                    טאצ' אפ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה ו/או שדרוג של האתר. הפסקת הפעילות כאמור לא תחייב הודעה מראש ו/או הנמקה לאף גורם או משתמש.

5.4                    טאצ' אפ  ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לכל נזק ו/או אבדן רווח  ו/או הוצאה  ו/או פגיעה ו/או עוולה  וכיוצ"ב, אשר נגרמו למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בקשר עם הגלישה והשימוש באתר, פעילות האתר ו/או הפסקת הפעילות בו.  אחריות האתר ו/או טאצ' אפ, ככל שתהיה, ובכפוף לעיל, לא תעלה על הסכום אשר שולם על ידי הלקוח בגין רכישת המוצרים.

5.5                    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ככל שיופיע קישור (Link) לאתר חיצוני, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה שהוא למידע המתפרסם באתר החיצוני, לתוכן המופיע בו, לעמידתו בהוראות כל דין, ובפרט בנוגע לקניין רוחני, ולכל נזק ו/או אבדן רווח ו/או הוצאה אשר נגרמו למשתמש בקשר עם האתר החיצוני.

5.6                    החברה תהא רשאית להסיר ו/או להוסיף מוצרים לרשימת המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/דרישה בעניין.

6.              פרטיות

6.1                    תנאי הגנת הפרטיות מפורטים במסגרת מדיניות הפרטיות של המערכת האתר, המצ"ב כנספח א' לתנאי שימוש אלו, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנם. אנא ודא כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לה.

7.              שיפוי

7.1                    הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח וכל תשלום או הוצאה אחרת אשר ייגרמו למי מאלה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או עקב הפרת כל חובה שהיא החלה עליך בקשר עם הגלישה באתר ו/או ביצוע רכישת המוצרים ו/או השימוש שנעשה במוצרים ו/או השימוש שנעשה בתכנים אחרים הנמצאים באתר.

8.              כללי

8.1                    החברה תהיה רשאית לחסום את האפשרות לרכישת המוצרים של כל משתמש ו/או לקוח  אשר עובר על תנאי מתנאי שימוש אלה, ולמשתמש ו/או ללקוח  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

8.2                    על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל.

8.3                    בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

 

 

 

 

 

 

נספח א'

מדיניות פרטיות

האתר מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

א.             לכל המונחים במדיניות פרטיות זו תינתן אותה משמעות כפי שניתנה להם בתנאי השימוש אשר מדיניות פרטיות זו מהווה נספח לה (להלן: "מדיניות הפרטיות").

ב.             מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מתייחסת, כמובן, גם לנקבה.

ג.               מדיניות הפרטיות להלן מתארת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע האישי הנמסר לה במסגרת ביצוע רכישת המוצרים על ידיך, כהגדרתם מונחים אלו בתנאי השימוש.

ד.             בעת ביצוע הרכישה רכישת מוצר מבין המוצרים, תתבקש לספק פרטים מזהים. פרטים אלה יכללו בין היתר, את שמך המלא, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ונתונים לגבי כרטיס האשראי שלך להלן: "המידע האישי") כמו כן, בעת שימוש במערכת נאסף מידע אודותיך כגון האתרים מהם גלשת לאתר, הקישוריות עליהן לחצת בעת הגלישה באתר, הדפדפן שלך וכו'. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את איסוף המידע  כאמור ונכונות הפרטים שמסרת.

ה.             טאצ' אפ רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המידע האישי, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר להם על ידך, תוך נקיטת אמצעים שתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי טאצ' אפ, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, טאצ' אפ אינה מתחייבים ששרתי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שימוש במידע

ו.               בעת שימוש במערכת נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע האישי, כמפורט לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן: "המידע הסטטיסטי"). טאצ' אפ תהיה רשאית להעביר את המידע הסטטיסטי כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ו/או משווקים. המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

ז.              שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם יצירת קשר בין טאצ' אפ ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת הקמת מאגרי לקוחות ו/או יצירת רשימות תפוצה והעברתן לצד שלישי.

ח.             השימוש בנתוני כרטיס האשראי שמסרת לצורך ביצוע התשלום והעברת נתונים אלו לידי חברת הסליקה, נעשה בהתאם לדרישות תקן אבטחת המידע PCI DSS, כפי שיעודכן מעת לעת.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

טאצ' אפ תימנע ככל האפשר ממסירה לצדדים שלישיים של כל פרט מידע הנכלל במסגרת המידע האישי, למעט במקרים שלהלן:

ט(1) כאשר טאצ' אפ תמצא כי פעולותיך ו/או השימוש שמבוצע על ידך באתר מפרים את תנאי השימוש, לרבות מדיניות פרטיות זו;

ט.             כאשר טאצ' אפ תמצא כי  הגלישה שלך באתר ו/או רכישת המוצרים על ידך ו/או כל פעולה אחרת המתבצעת על ידך באמצעות האתר מסייעים לביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או בעת ניסיון לבצע פעולות כאלה;

י.               אם טאצ' אפ תהיה מחוייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או כל דין;

יא.          אם טאצ' אפ תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין הגלישה שלך באתר ו/או רכישת המוצרים על ידך ו/או כל פעולה אחרת שתבצע באמצעות האתר;

יב.           במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין טאצ' אפ;

יג.            בכל מקרה טאצ' אפ תסבור כי מסירת המידע כאמור נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

יד.           מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של טאצ' אפ להעביר את המידע הסטטיסטי כמפורט לעיל.

טו.          טאצ' אפ שומרת לעצמה את הזכות להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים, בכפוף לאישור שיינתן על ידך לקבלת ההצעות כאמור, בהתאם לדין.

טז.          דע לך כי טאצ' אפ תיהיה רשאית להשתמש במידע לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך), לרבות קשר טלפוני, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ו/או משווקים, כאמור לעיל.

יז.            במסגרת הגלישה באתר ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים באתרים ומקורות אלו אינם מתפרסמים על ידי טאצ' אפ והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינם מעידים על הסכמת טאצ' אפ לתוכנם ואינו מלמד כי התוכן המסופק על ידי הצדדים השלישיים הינו מהימן, וכי המידע אשר נמסר על ידי הצדדים השלישיים הינו מלא או עדכני. טאצ' אפ אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. בהתאם לאמור לעיל, טאצ' אפ אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או תכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או מהסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או  במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע"י צדדים שלישיים.

Cookies/ עוגיות

יח.          האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies) (להלן: "קוקיס") באמצעותן נאסף מידע אנונימי אודוצ הגולש לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, אימות פרטים, אבטחת מידע ובכדי להתאים את האתר האישיות להעדפות האישיות של הגולש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים שונים של טאצ' אפ בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים.

יט.          הקוקיס הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, ככל שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יושבתו ו/או ימחקו כאשר תסגור את הדפדפן. חלק אחר מהקוקיס יישמרו על גבי הכונן הקשיח של המחשב שלך. הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן בו גלשת באתר, האתר מימנו הגעת אל האתר, ומידע שנחשפת אליו במסגרת גלישתך באתר. המידע הנשמר בקבצי הקוקיס ובאמצעותן הינו מוצפן. החברה נוקטת באמצעי זהירות בכדי להבטיח את השמירה על המידע הנשמר באמצעות הקוקיס.

כ.             אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עליך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס אשר נשמרו במחשב שלך.

 

 

 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

כא.         טאצ' אפ תהיה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשונה מדיניות זו, תודיע  על כך טאצ' אפ באמצעות הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום מדיניות הפרטיות המכילה את השינוי, באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

כב.         טאצ' אפ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן  באמצעות האתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן מסירתו או לאחריו, או אם יש להם את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותם על פי כל דין.

 

לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותכם אנא צרו קשר: ו/או באמצעות עמוד "צרי קשר" באתר.

 

עודכן לאחרונה: מאי 2016